• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

      1397/11/14 ساعت 16:29

      رونق #زنبورداری در مجلس #استرالیا ! ۳۰ هکتار باغ مملو از گل سبب شده است، حتی وقتی نمایندگان در مرخصی هستند، جنب و جوش در ساختمان مجلس استرالیا ادامه داشته باشد. کرماک فارل زنبوردار مجلس از ۴۰۰۰ زنبورساکن در این ساختمان نگهداری می‌کند.