• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

      1397/09/18 ساعت 12:05

      #رکود_جنبش_دانشجویی در دهه ۹۰ و محدود شدن فضای فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها موجب شد فضای فعالیت جنبش دانشجویی که می‌تواند آثار مثبتی هم برای خود دانشجویان و دانشگاه و هم برای جامعه و مسئولان همراه داشته باشد، جای خود را به #اعتراضات کور و خشونت آمیز در دی ماه گذشته بدهد