• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/29 ساعت 12:35

    محیط زیست ذینفع بی صدای نظام اقتصادی ماست و این ریشه تمام مشکلات محیط زیست از جمله آلودگی هواست. نخستین گام رفع مشکلات زیست محیطی تقویت صدای #محیط_زیست در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است. #روز_ملی_هوای_پاک