• روزنامه‌ها مرده‌اند، زنده باد اخبار جعلی - سختی‌های #روزنامه‌_نگاری در عصر دیجیتال از زبان سردبیر سابق گاردین (دیوید اوبرتی، نیوریپابلیک، ۳۰۰۰ کلمه، ۱۸ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۲۵۴/ …

 • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

  1397/06/19 ساعت 15:47

  اینجابهشت نیست ولی ما با #همدلی و #اتحاد می‌توانیم نتایج بهتری بگیریم ماتمام تلاش‌مان رامیکنیم تاشغل‌امان، #روزنامه‌_نگاری را حفظ کنیم درهمین حال مدیرمان هم بدون تعویق دستمزدها رامیپردازد. ایده‌آل هاواستانداردهاراهم مدنظر داریم وقرارنیست چشم برچیزی ببندیم

 • با خودم فکر می‌کردم آیا دوست دارم جای مدیرانی که سالهاست با آنها مصاحبه می‌کنم باشم؟ دوست دارم رئیس یک سازمان دولتی شوم؟ تنها جواب «نه» بود. لحظه‌ای دوست نداشتم جای آنها باشم. همین #روزنامه‌_نگاری مرا بس.

 • مهدی جلیلی   arghanon@

  1397/09/06 ساعت 11:31

  وقتی از #روزنامه‌_نگاری ونک به بالا حرف می‌زنم که هدفش ارضای حس مزخرف تفاوت یک قشر خاص است،دقیقا یعنی همین. عکس صفحه اول روزنامه اجتماعی کشور که با بودجه بیت المال اداره میشود اختصاص پیدا کرده به ازدواج ناگهانی خمینی جوان به من چه؟ به مردم چه؟ الان باید غافل گیر شویم؟ #شهروند