• هر چند ثانیه یک‌بار گوشی رو چک می‌کنم شاید خبر خوبی، پیشنهاد مناسبی یا دستکم احوال‌پرسی ناگهانی دوستی فراموش شده کمی، فقط کمی حالم را بهتر کند، اما این گوشی سر لج دارد انگار. #زندگی #روزمرگی #نق_و_ناله