• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/01/28 ساعت 21:34

    #گرانی هیچوقت #روزمره نمی‌شود هر روز به شکلی خودش را نشان می‌دهد از قیمت مانتوی ساده تا میوه و سبزی حساب کردم در محله ما ( مرکز شهر) گوجه گیلاسی دانه‌ای ١٥٠ تومان خیار کوچک دانه‌ای ٤٠٠ لیموترش دانه‌ای ٢ هزارتومان خارج همینجاست