• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/24 ساعت 14:51

    استفاده از #مسکن‌ها #عفونت #روده را تشدید می‌کنند یافته‌های گروهی از محققان نشان می‌دهد استفاده از بعضی مسکن‌ها می‌تواند به تولید باکتری «کلستریدیوم دیفیسیل» و تشدید نوعی عفونت روده‌ای ناشی از آن منجر شود. /ایرنا