• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/11/14 ساعت 23:34

    وقتی همه می‌دانند دولت اجازه افزایش حداقل #دستمزد بیش از ۲۵ درصد را نخواهد داد،چرا برخی #نمایندگان_مجلس با طرح پیشنهاد ۴ میلیونی برای حداقل حقوق،موجب ایجاد التهاب در فضای روابط کار می‌شوند؟ جلب توجه و محبوبیت ارزش مشوش کردن افکار عمومی و آسیب زدن به فضای #روابط_کار را دارد؟

  • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/12/22 ساعت 00:08

    فرسایشی کردن مذاکرات مزد در شوراى عالى کار،تاثیر واقعی بر رقم نهایی ندارد. رفتارهای نمایشی در این مذاکرات تنها ملتهب کردن فضای #روابط_کار را در پی دارد. رقم نهایی افزایش #مزد در محدوده ۲۵ درصد خواهد بود،تمام!