• چرا انقدر به این بچه‌ها ایراد مى گیرید؟ مگه تو بنز و بى ام دبلیو نشستن و دارن پز میدن ؟ یه سرى جوون شاد رنگى دارن پیاده تو خیابونهاى مرکز شهر میچرخن و میخندن ، مگه بقیه مون تو خیابون قدم نمیزنیم ؟! #رنگ_زیباست