• سید عباس صالحی   S_A_Salehi@

    1397/09/18 ساعت 22:10

    رضا امیرخانی جایزه صدمیلیون تومان #جایزه_جلال را به موسسه‌ای که برای آموزش کودکان بلوچ کار می‌کند، اهدا کرد. بار دگر #رهش از تهران داشتم و پرواز به روستای #رمین چابهار و چشم در چشم کودک کتابخوان بلوچ. کتاب را به جای باروت باید نشاند.