• مجید رضا حریری   MajidRezaHarir1@

    1397/11/11 ساعت 10:16

    در طول سالهای اخیر هرگاه رتبه ازادی در اقتصادمان تغییر کرده رتبه فساد مالی اداری نیز هماهنگ با آن تغییر کرده. گم شده اصلی درد اقتصاد کشور و انچه باید همه فریاد کنیم : اقتصاد #شفاف ، #رقابتی ،#آزاد