• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

    1397/06/28 ساعت 23:24

    برخی #رفتارهای_افراطی ما شیعیان،بخصوص دراستفاده از ابزارها،اشعار و آواها،بیشترین آسیب را به عزاداری وارد می‌کند و به تعبیر #شهیدمطهری مظلومتر از امام حسین(ع)،عزاداری حسینی است که تحریف شده

    دولتی کردن،هیجانی و سیاسی کردن عزاداری حسینی سه آسیبی است که عزاداری حسینی را تهدید می‌کند