• سعید سلیمانی   soleymany@

    1398/02/11 ساعت 14:06

    باید #رفت و در #تعامل رو در رو، جویا شد؛ به این شکل، اگر هم جواب دهند، دلیل و انگیزه پاسخ‌دهندگان از اینکه یک قانون را مخل تلقی می‌کنند، و در واقع صورت مساله و ریشه‌های آن، واضح و روشن نمی‌شود؛ در بهترین حالت، مجموعه‌ای از جواب‌ها به دست می‌آید! چگونه می‌خواهید جمع‌بندی کنید؟!

  • محمد سعید احدیان   MsAhadian@

    1397/05/30 ساعت 22:36

    آقای #زنگنه خبر داد که توتال از ایران #رفت آیا خود آقای زنگنه نمی‌خواهد بدلیل اینکه چند سال صنعت نفت کشور را #بی_دلیل عقب انداخت، از این وزارت خانه #برود.