• اشکان خسروپور   kh_ashkan@

      1397/11/03 ساعت 14:52

      #رزمایش_قطع‌_اینترنت مختومه شده و #سداد تکذیبش کرده اما مانور برای سنجش تا‌ب‌آوری لازم دانسته می‌شود. اگر قرار باشد چنین مانوری برگزار شود هم راه‌هایش زیاد است و لزومی به #قطع_اینترنت نیست. گزارش را بخوانید http://newspaper.hamshahri.org/id/۴۵۷۹۲/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷٪D۸٪B۹-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA.html …