• تا کی قراره امثال این خانم، جسارت بکنن و بعد عذرخواهی؟! چرا نوبت قبلی به خوبی برخورد موثر انجام نشد؟ آقایان مگر شود با تمام مقدسات آن هم #رئیس_مکتب شوخی کنند و بعد بدون برخورد قانونی کار تمام شود!!! از قوه قضاییه می‌خواهیم برخورد #قاطع و #قانونی انجام شود.