• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/09 ساعت 20:24

    «رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد: تدوین ۵ بسته حمایتی در دولت»
    #رئیس_سازمان #برنامه_و_بودجه گفت: با تأکید #رئیس_جمهوری و با توجه به #نوسانات_ارزی، دولت#پنج_بسته_حمایتی از مردم را تدوین کرده که بزودی جزئیات آن اطلاع رسانی می‌شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ae٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪aa٪d۸٪af/ …