• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/12 ساعت 08:42

    سید عباس عراقچی @araghchi معاون وزیر امور خارجه براى رایزنی‌های سیاسی و شرکت در فروم راهبردی بِلِد، وارد #اسلوونی شد. قرار است با برخی از مقام‌های اقتصادی سیاسی اسلوونی نیز دیدارهایی صورت گیرد.
    #دیپلماسی_فعال