• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

      1397/01/23 ساعت 16:19

      زبان شیرین #فارسى آمیزه اى از زبانهاى مادرى وعربى است که در ١٤سده گذشته این امتزاج وترکیب موجب اعتلاء زبان در گستره عموم و درمیان #نخبگان شده است متاسفانه سخنان کارشناسانه #دکترامینى نایب رییس #شورای_شهر_تهران دستمایه انتقام برخى رقیبان سیاسى براى تخریب وى و شوخى دوستان شده است!؟