• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1397/09/20 ساعت 05:19

    با توجه به اینکه قیمت واقعی #بنزین لیتری ۵ هزار تومان است #دولت ایران روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان بابت بنزین یارانه می‌دهد که ازاین رقم ۸۰ میلیارد تومان آن به جیب قاچاقچیان سوخت و ۱۰ میلیارد تومان آن به جیب بالاترین #دهک در امدی می‌رود. ایا افزایش #قیمت بنزین به عدالت نزدیکتر نیست؟