• حالا که صحبت از آباد نشدن #خرمشهر در سالروز آزاد شدنش هست،یاد مصاحبه‌ای که لیگ هفتم با ابراهیم قاسمپور سرمربی وقت صنعت نفت #آبادان در روزنامه #دنیای_فوتبال داشتم، افتادم که پژمان اینو تیتر کرد:«از #نفت فقط بوی بد آن را استشمام می‌کنیم.» *محرومیت زیادشهرهای جنوبی @PejmanRahbar