• بعد از ماهها فشار برای انتشار اطلاعات #دستمزد_مدیران کشور، امروز مشخص شد مجموعه‌های عظیم اقتصادی مثل «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان» و … اطلاعاتشان را در سامانه دستمزد بارگذاری نکرده‌اند البته قرار است دستمزد یک گروه بزرگ از مدیران کشور افشا شود: مدیران مدارس! #جدی