• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/01/30 ساعت 17:39

      #صدیقی، خطیب جمعه تهران: به جهنم که تحریم می‌خواهد تشدید شود! چرا نگرانید؟ خداوند با فشار‌های بین‌المللی می‌خواهد امتحانتان کند! فشار‌ها بیش‌تر می‌شود، امید ما برای زایش بیش‌تر می‌شود؛ مثل درد #زایمان است، به ناله در می‌آورد، اما امید زایش هست. البته برای پدرها #درد_زایش مهم نیست