• اتهامات آقای #کارگردان_قاتل علیه مقتول:
    - اخلاقش نامناسب بود
    - #دختران_جوان را استخدام می‌کرد
    - #معتادها را داخل ساختمان می‌آورد
    - مقتول خیاط بود و در زیر زمین ساختمان بغلی ما خیاطی می‌کرد تا اینکه طبقه بالایی دفتر مرا خرید و از ۲۶‌سال قبل همسایه من شد.