• به قول #رضا_امیرخانی در #داستان_سیستان: ره‌بر،همان‌قدر که ره‌بر تیم حفاظت است، ره‌بر مردم نیز هست، ره‌بر چتربازان،ره‌برچپ،ره‌برراست،ره‌برشیعه،ره‌برسنی ره‌بر کرد و ترک،ره‌بر بچه‌های نشر آثار،ره‌بر بچه‌های مخالف نظام … او بایستی ره‌بر همه باشد …»

  • #ابوالفض_قدیانی به جرم توهین به رهبری به رو نویسی از سه کتاب از جمله #داستان_سیستان #رضا_امیرخانی عزیر محکوم شده است. جدا از ماهیت جرم و اینها که قابل مراجعه است و بررسی دقیق ، کاش داستان سیستان را وارد این ماجرا نمی‌کردید … کاش کسی به جرم حرف زدن حکم نمی‌گرفت …در این روزگار