• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1397/04/05 ساعت 10:31

    روحانی: #دادستان‌‌ها امروزوظیفه سنگین‌تری را بردوش دارند،آنکه به صورت علنی وآشکار آینده را سیاه نشان میدهدنیازبه شکایت خصوصی ندارد،آنکه امیدمردم را از بین میبرد به یک معنا به #آمریکا کمک میکند/کمبودملموس فیزیکی امروز در کشور ما نیست پس چرا نگرانی وجود دارد؟http://www.mizanonline.com/fa/news/۴۳۱۱۱۲