• چه می‌شود اگر همهٔ کتاب‌های #خودیاری را بخوانید؟ - کتاب‌های خودیاری همان‌قدر که ما را به عمل‌کردن تشویق می‌کنند، به دست روی دست گذاشتن هم فرامی‌خوانند (ماریان پاور، لیتراری هاب، ۲۰۰۰ کلمه، ۱۲ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۲۶۳/ …