• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1398/06/19 ساعت 19:40

  مرگ #دختر_آبی یاداور ظلمى است که از ناحیه قانونهاى نانوشته در تمام این سالها به شهروند ایرانى روا شده است. زندگى در میان این همه #خط_قرمز دیگر ممکن نیست. #خودسوزی_سحر آتشى برافروخت که اگر با روادارى و احترام به #حقوق_شهروندی خاموش نشود، دامنگیر خواهد شد.

 • محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

  1398/06/17 ساعت 09:00

  او می‌گوید سحر «بیماری اعصاب داشت..البته مادرش یواشکی به او دارو می‌داد، چون خودش معتقد بود که بیماری ندارد.» پدر سحر حتی رفته بود و درباره شرعی‌بودن تماشای فوتبال از تلویزیون سوال پرسیده بود. این گفت‌و‌گو تصویر به‌نسبت شفافی از وضعیت سحر در خانواده‌ای سنتی می‌دهد/۲ #خودسوزی_سحر

 • محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

  1398/06/15 ساعت 22:44

  -#دختر_آبی روز دادگاه #خودسوزی کرد و قاعدتا هنوز حکم زندان نداشت -گویا بخشی از اتهامات به محتوای گوشی برمی‌گشت و این تجسس درامور شخصی او را به‌هم‌ریخته بود -خانواده‌‌اش حمایتی از او نداشتند، الان هم نمی‌خواهند عکس و اسمش منتشر شود. حمایت فوتبالی‌ها ازاین جهت مهم است #خودسوزی_سحر

 • محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

  1398/06/15 ساعت 16:41

  «آتش به خود و آتش به قلب همه ما زد» واکنش #میلاد_میدوادی، ستاره پیشین #استقلال به #خودسوزی_سحر.