• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1398/04/10 ساعت 20:57

    #صنعت عامل اصلی #رشد و #خلق_ارزش در نظام اقتصادی است.اما مداخله در نظم طبیعی اقتصاد به نام حمایت از صنعت،نقض غرض است. گل خوشبوی صنعت بالنده و ارزش آفرین، در باغچه #اقتصاد_آزاد می‌روید. صنعت گلخانه‌ای،سوبسیدی و رانتی، مثل گل مصنوعی، بوی گند پلاستیک بازیافتی می‌دهد. #روز_صنعت

  • علیرضا مناقبی   Managhebi_Ar@

    1398/05/06 ساعت 17:47

    دولت باید بسترساز #خلق_ارزش در کشور باشد. این نکته بسیار کلیدی در تعریف #نقش_دولت در اقتصاد است که متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است در گزارش زیر بهمراه سه نفر از کارآفرینان بنام کشور، متفقا به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم. http://www.yon.ir/nl۵۹j