• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/04/25 ساعت 22:51

    در حوزه برق گرفتگی جانداران برق گرفتگی #پرندگان و پس از آن برق گرفتگی پستانداران بیشترین توجه و تحقیقات را به خود اختصاص داده‌اند. گرچه ارتباط #خزندگان و شبکه‌های برق عجیب و حتی غیرممکن به نظر میرسد اما آنها نیز(خصوصا مارها)باتوجه به نحوه زیستشان از قربانیان شبکه‌های برق هستند.