• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/05/08 ساعت 13:44

    دوش چه خورده‌ای دلاراست بگونهان مکن/چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای/بوی شراب میزند #خربزه دردهان مکن روز الست جان تو خورد میی زخوان تو/خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن دوش شراب ریختی وزبرما گریختی/باردگر گرفتمت باردگر چنان مکن #نمایندگان_مجلس