• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

  1398/05/08 ساعت 13:44

  دوش چه خورده‌ای دلاراست بگونهان مکن/چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن
  باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای/بوی شراب میزند #خربزه دردهان مکن
  روز الست جان تو خورد میی زخوان تو/خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  دوش شراب ریختی وزبرما گریختی/باردگر گرفتمت باردگر چنان مکن
  #نمایندگان_مجلس