• حسین کازرونی   kazeruni@

      1397/10/21 ساعت 20:23

      یکی از بهترین راه‌های ترویج #حجاب استفاده از ظرفیت انیمیشن است. در قسمتی از مسابقه #خانه_ما، مادر خانواده در خانه بدون حجاب نمایش داده می‌شود و بیرون خانه با حجاب. این کنتراست در ذهن مخاطب بر اهمیت حجاب در محیط عمومی ماندگار خواهد بود. این تولیدات هوشمندانه را باید افزایش داد