• حمله با چاقو به عوامل برنامه تلویزیونی #درشهر

      حمید خواجه نژاد مدیرروابط عمومی معاونت سیما باانتشار پستی به #چاقوکشی برای خبرنگاردرشهر واکنش نشان داد
      این خبرنگاربرای پوشش مشکل آب روستای #خانلق درحسن‌آباد فشافویه رفته بود که فردی وابسته به مسئول این منطقه با سلاح سرد به اوحمله کرد