• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

      1396/09/09 ساعت 15:45

      توصیه رهبرى براى رجوع به سیستم تولید علم غربى: همفکرى و همکارى در مجموعه هاى #حوزوى ما وجود نداشته، اما در #غرب کارهاى علمى مشترک براى تولید علم طراحى و اجرا میشود که از ده‌ها جز تشکیل شده و نتایج خوبى نیز میدهد. دیدار #رهبر_انقلاب با اعضا کنگره قرآن و علوم انسانى، ٣/١/ ٩٦