• احسان تقدسی   demokracy@

      1397/04/18 ساعت 21:25

      #حسین‌یکتا و خیلی‌های دیگری که تصویرشان جایی نیست سرمایه‌های اجتماعی کشورند. نقطه برتری آنها در همه سالهای گذشته در گمنامی شان بوده است. غیرازاین باشد بعد مدتی این سرمایه هم می‌سوزد و نابود می‌شود.دوستان نادان دست از سر این مرد بردارند. بدون دوربین مفیدتر کار می‌کند.