• احسان تقدسی   demokracy@

      1397/11/11 ساعت 22:42

      وارد اتاق که شدم #احمدی‌نژاد دمپایی به پا داشت. مرابغل کرد و گفت: حسین آقا چطوری؟ ناهار خوردی؟ گفتم بله! مشتی پسته از روی میز برداشت و گفت: ناهار من همین است. روایت #حسین‌موسویان از اولین دیدار با احمدی‌نژاد در مرداد۱۳۸۴