• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1396/09/15 ساعت 00:20

    ۳/ #حسن_قریب عکاس #ایسنا هم از دیگر مسافران هواپیمای C-۱۳۰ و جانباختگان آن بود. یک روز قبل از شهادت قریب گزارش تصویری او از مهاجرت میلیونی پرندگان به تالاب میانکانه منتشر شد که مورد توجه قرار گرفت. https://www.isna.ir/photo/۸۴۰۹-۰۷۳۰۶/٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸A٪D۸٪B۱٪D۹٪۸A-۱-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸A-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸A-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸A٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸A …