• محمود صدری   msadrim@

      1397/06/13 ساعت 10:06

      بعدِ ۵۸ سال عمری که ۴۰ سالش در جمهوری اسلامی گذشته، امروز کشف بزرگی کردم: در روزهای #حال_خوب ، جمهوری اسلامی به چشمم فان آمده و در روزهای #حال_بد ، بختک. کاش سیاستمداران فرق این دو نوع دلخوری را بفهمند و مدام حال خوب مردم را به حال بد تبدیل نکنند..