• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/11/02 ساعت 13:49

    واقعیتهایی از آرمان‌شهر غربگرایان! (۲) ۴۳درصد از خانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروندتوانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل و نقل راندارند. صدهاهزار #جوان_آمریکایی نمی‌توانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند

  • سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/11/02 ساعت 21:52

    واقعیتهایی ازآرمان‌شهر غربگرایان! (۲) ۴۳درصد ازخانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروند توانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل ونقل را ندارند. صدها هزار #جوان_آمریکایی نمیتوانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند