• امروز روز #جهانی_کودک است شعارش هم «آینده را باید ساخت» گزارشی نوشتم درباره کودکان زباله گرد برخی از این بچه‌ها قاچاقی به ایران میان وقتی بیمار می‌شوند،کارفرما هیچ تعهدی در برابرشون نداره برای همین ضعیفترها با بیماری میمیرند و کسی هم نمیفهمد که کودک جانش را از دست داده