• جبهه پایداری   jebhepaydari_ir@

    1397/07/17 ساعت 23:15

    میان دیدگاه وعملکردکسانیکه دوره وزمانه حاضررادوران اعتلاوتمدن‌سازی میدانندباکسانیکه معتقدنددر عصر انحطاط و اضمحلال زندگی می‌کنند،بسیارتفاوت وجوددارد. نبایدگذاشت غرب باابزار ⁧#جنگ_رسانه‌⁩ و #نفوذ مانع ⁧#پایداری⁩ مردم درمسیررشدوتحول انقلاب‌اسلامی برای ⁧فتح بزرگ⁩ شود.