• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

      1397/06/14 ساعت 14:29

      کارنامه ما نشان می‌دهد که ملتی نیستیم که با مشکلات مادی، شأن و منزلت خود را از دست بدهیم و این برای دشمن ما کاملا روشن است از همین رو می‌بینیم این بار بسیار متفاوت عمل کرده و همه ابزارها را به خدمت گرفته اند #جنگ_تمام_عیار #مشکلات_اقتصادی