• مهدی یوسف زاده   Yousofzadeh1@

      1399/03/16 ساعت 20:46

      این رقم معادل #وام #جعاله ۴۰ میلیون تومانی #مسکن است. بنابراین زوجین عملا ناچار هستند وام جعاله مسکن خود را صرف خرید اوراق جهت دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی کنند!

      خنده دار نیست؟!