• احمد #زیدآبادی در ص ۷۴ کتاب«الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» برای شعار «ایران برای همه ایرانیان» #جبهه_مشارکت چند ادعا کرده است: ۱. به اهمیت شعار واقف نبودند. ۲. با این شعار از حیث اعتقاد به اسلام سیاسی با تناقض مواجه شدند. ۳.آنرا از دستور کار خارج کردند. پاسخ قابل پیگیری است.