• سیاست تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی،علاوه برتداوم توزیع #رانت ،چوب حراج به معادل یک چهارم منابع بودجه‌ای کشور است که افراد آسیب پذیر بهره کمی از آن می‌برند.نظر به وضعیت معیشتی،منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز باید به #اقشار_کم_درآمد و #جبران_کسری_بودجه دولت تخصیص یابد.