• حسین نوروزی   1hoseim@

    1397/10/10 ساعت 16:48

    منشن: گویا واسه امروز نیست طرف: درست دوست عزیز، ممنونم که گفتی همون منشن: ممنونم چیه، دیلیت کن آقا! همون طرف: بیشتر رسانه‌ها منتشر کردن. #جاویدشاه :))

  • عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1397/10/23 ساعت 14:30

    فرض کنیدامروزجنگی میان #ایران و پاکستان رخ میدهد،بخشی ازخاک ایران توسط پاکستان جدامیشود،آیاشماتحقیر نمیشوید؟!ولو اینکه درجنگ بوده اماتحقیرکننده است دردوران پهلوی‌ها بخش هایی ازخاک ایران بدون جنگ جداشد؛بدون جنگ!! که این اتفاق هم دردوران رضاخان و هم محمدرضاخان می‌افتد #جاویدشاه