• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1397/10/23 ساعت 14:30

    فرض کنیدامروزجنگی میان #ایران و پاکستان رخ میدهد،بخشی ازخاک ایران توسط پاکستان جدامیشود،آیاشماتحقیر نمیشوید؟!ولو اینکه درجنگ بوده اماتحقیرکننده است دردوران پهلوی‌ها بخش هایی ازخاک ایران بدون جنگ جداشد؛بدون جنگ!! که این اتفاق هم دردوران رضاخان و هم محمدرضاخان می‌افتد #جاویدشاه