• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/08/02 ساعت 15:07

    حالمو بدمیکنه مواجهه بابرخی افرادبه اصطلاح #خیر که درآمدشون ازاین مسیر هست و خیر رو فقط به عنوان #شغل یدک میکشندو باشناخت کامل ازسیستمهای ناکارآمدنظارتی، در پوشش #خدمت ،از #جامعه_هدف به عنوان ابزار رسیدن به مطامع واهدافشون استفاده میکنند
    #خیرین واقعی و شریف راه سختی درپیش دارند.