• مهدی شادمانی   mehdishadmani1@

    1397/11/03 ساعت 10:20

    ۲۰۱۹گروه سخت نبود مسیر هم ژاپن راتافینال دارد اماجمله«مسیرساده تافینال»و«ستاره‌های تیم‌ملی»به استنادتاریخ فقط کم ارزش کردن تلاش #تیم‌ملی‌ است حتما۴بازی حذفی،مسیرقهرمانی سخت‌تری است ازهمیشه که با۳و۲وهیچ بازی‌حذفی انجام می‌شده وایران۲۰۰۷بهترین بازیکنان این۴۳سال را داشته نه ۲۰۱۹/ ۱۲