• مژگان جمشیدی   mojganjamshidi7@

    1396/09/25 ساعت 15:40

    حمایت نمایندگان مجلس در مازندران و امام جمعه فریدونکناراز متخلفان شکار و صید و کشتار پرندگان، موضوع انتقاد شدید مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیطزیست در گفتگو با ایلنا است #تیموری #فریدونکنار #ایلنا