• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/03/10 ساعت 10:23

    وقتی که نگاه #تکنوکراسی حاکم شود متعاقباً قدرت را برای تکنوکراتها به ارمغان می‌آورد و زمانی که حاکم شوند لاجرم ارزشها و مدلهای لیبرالی و نئولیبرالی سیطره پیدا خواهد کرد. تکنوکراسی به هیچ وجه با مدل نظام انقلابی و ولایی قابل جمع نیست. #چالش_تضمین