• تعدادی از چاههای نفتی غرب کشور بمنظور حفظ #محیط_زیست، رعایت #ایمنی و البته آسیب دیدگی برخی تاسیسات، بسته شده‌اند؛ حتی دربرخی میادین مشترک. کاهش #تولیدنفت دراین شرایط طبیعی است. سیل #بحران زیست محیطی است و اولویت شرکت ملی نفت درشرایط بحرانی، توجه حداکثری به مسئولیتهای اجتماعی.